POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Sprzedawcy danych osobowych Sprzedawca wprowadził właściwe procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym oraz zabezpieczyć Pani/Pana dane osobowe w należyty sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klaudia Białończyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Klaudia Białończyk – Claudie Monique – Francuski z wyobraźnią ul. Górna 29c, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482732631 REGON: 387179460 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Kategorie Twoich Danych Osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane takie jak: imię, nazwisko, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt ze Sklepem internetowym, adres zamieszkania, adres na jaki ma być wystawiona faktura, email, hasło, data urodzenia osoby, która będzie korzystała z danej usługi, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, forma działalności firmy, numer właściwego rejestru przedsiębiorców, numer NIP, numer REGON.

Cele i podstawy przetwarzania:

Niniejszym informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych Administratora w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi Pani/Pana zamówienia, w celu utworzenia konta Klienta na stronie internetowej, w celu realizacji ewentualnych roszczeń oraz w celu ich archiwizacji, a także realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, jakim jest w szczególności ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Ponadto Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu kontaktu w ramach organizowanych akcji marketingowych, w celu polecania towarów, którymi może być Pani/Pan zainteresowany oraz w celu optymalizowania zakupów i przygotowywania indywidulanej oferty.

Newsletter

Do wysyłki newslettera wykorzystywany jest podany przez Klienta adres e-mail. Wymagane jest również potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera na wskazany adres e-mail.  Klient w każdej chwili może anulować wyrażoną zgodę bez ponoszenia kosztów. Anulowanie zgody na otrzymywanie newslettera może nastąpić w formie wiadomości tekstowej skierowanej na adres Administratora Danych Osobowych lub adres e-mail: biuro@claudiemonique.com

Odbiorcy danych:

Administrator danych osobowych udostępnia Pani/Pana dane osobowe dostawcy systemów informatycznych i usług IT; podmiotą świadczącym Administratorowi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych; podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze zamówienia (przewoźnicy, banki, podmioty umożlwiające płatność internetową), organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, prowadzenia korespondencji, trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Pani/Pana prawa:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Pani/Pana dane;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych ;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; Administrator Danych Osobowych informuje jednocześnie, że w każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Wyrażenie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych  może nastąpić w formie wiadomości tekstowej skierowanej na adres Administratora Danych Osobowych lub adres e-mail: biuro@claudiemonique.com
 6. Prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani tez zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że Administrator przetwarza niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w te sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć  zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polityka COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www);
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści;
 • tworzenia statystyk, w tym przy użyciu Google Analytics, w zakresie określenia ilu użytkowników korzysta z Serwisu oraz w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.