Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: https://claudiemonique.com/ (zwanym dalej „Sklep internetowy”), należącym do Klaudii Białończyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Klaudia Białończyk – Claudie Monique – Francuski z wyobraźnią ul. Górna 29c, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482732631 REGON: 387179460 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  (zwany dalej „Sprzedawcą”).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Sprzedawca udziela odpowiedzi na przesłane wiadomości do 48 godzin od przesłania wiadomości wyłącznie w dni robocze.
 3. pod adresem poczty elektronicznej: klaudia@claudiemonique.com
 4. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: https://claudiemonique.com/kontaktwspolpraca/
 5. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia zamówienia przez Klienta na stronie internetowej pod adresem internetowym: https://claudiemonique.com/ lub/i utworzenia konta Klienta. Jednocześnie informujemy, że złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego jest równoznaczne z zapisem do newslettera.
 7. Na stronie Sklepu internetowego zamieszczone są informacje o oferowanych do sprzedaży produktach wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi właściwości tych produktów i ich cen.
 8. Sklep internetowy oferuje sprzedaż ebooków, zeszytów, naklejek, książek, czasopism, afiliacji, bonów podarunkowych jak również usług w postaci lekcji językowych.
 9. Podane na stronie internetowej ceny oraz informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 10. Jednocześnie informujemy, że występowanie produktów oferowanych przez Sklep internetowy nie jest jednoznaczna z dostępem do towaru w magazynie i możliwością zrealizowania zamówienia.
 11. Wygląd produktów zaprezentowanych na  Stronie internetowej może odbiegać od produktu dostarczonego Klientowi.

Warunki dokonywania zakupów

 1. Klientem Sklepu internetowego może być:
  – osoba fizyczna,
  – osoba prawna,
  – podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu na podstawie odrębnych przepisów została nadana zdolność prawna.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na asortyment występujący w Sklepie internetowym wyłącznie poprzez stronę internetową.
 3. Zmówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego następują po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie internetowej i potwierdzeniu przez Sprzedającego możliwości realizacji zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
 5. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski i całego świata.
 6. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.
 7. Realizacja zamówień internetowych odbywa się wyłącznie w dni robocze a czas ich realizacji wynosi do 3 (trzech) dni roboczych (czas od złożenia zamówienia do przekazania towaru przewoźnikowi) liczonych od zaksięgowaniu środków na rachunku bankowy Sklepu internetowego.
 8. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki towaru do Klienta. Całkowita cena zawierająca cenę towaru i koszty dostawy wskazana jest w podsumowaniu zamówienia.
 9. Sklep internetowy do każdego zamówienia dołącza paragon fiskalny lub fakturę VAT po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury.
 10. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.
 11. Klient może skorzystać z opcji utworzenia konta Klienta na Stronie internetowej. W celu utworzenia konta Klient, oprócz danych niezbędnych do realizacji zamówienia powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania ponownego dostępu do konta Klienta. Klient ma obowiązek zachowania loginu i hasła w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta Klienta.
 12. Sklep internetowy daje możliwość złożenia zamówienia z indywidualnie dostosowanymi produktami na życzenie Klienta po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem internetowym pod adresem klaudia@claudiemonique.com Produkty na indywidualne zamówienie tworzone będą na wyłączną odpowiedzialność Klienta z jednoczesnym wyłączeniem możliwości odstąpienia od umowy oraz z wyłączeniem rękojmi za wady tych, że produktów.

Płatność i wysyłka

 1. Płatności za zamówione produkty odbywają się za pośrednictwem oraz platformy Przelewy24 https://www.przelewy24.pl oraz platformy PayPal https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home. Usługa Przelewy24 świadczona jest przez PayPro S.A., z siedzibą: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym a usługa PayPal przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349 oraz zgodnie z regulaminem serwisu realizującego płatność.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  – Płatności elektroniczne, dostępne na stronie serwisu płatności Przelewy24:
  – Płatności elektroniczne, dostępne na stronie serwisu płatności PayPal
  – Płatność bezpośrednio na konto Sklepu internetowego
 3. Wyboru sposobu płatności dokonuje się przy składaniu zamówienia. Możliwy jest wybór wyłącznie jednej formy płatności.
 4. Wysyłka zamówionego produktu następuje pod wskazany przez Klienta adres.
 5. Dostawa produktu realizowana jest za pośrednictwem INPOST S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059. Szczególne warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie https://inpost.pl, jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000334972,  NIP: 525-000-73-13 o kapitale zakładowy: 774.140.000 wpłaconym w całości. Szczególne warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie https://www.poczta-polska.pl
 6. Sprzedawca nie odpowiada przed Klientem za niedostarczenie towaru przez przewoźnika jak również za opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru przez przewoźnika lub realizacji zamówienia, które wynikać będzie z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy lub podania go w sposób niedokładny jak również, gdy dostarczenie towaru jest niemożliwe w szczególności ze względu na brak dostępu do miejsca dostawy.
 7. Koszt dostawy zakupionego towaru zależy od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów przesyłki, w której będzie wysyłane zamówienie. Pełny koszt dostawy zakupionego towaru będzie wskazany w podsumowaniu zamówienia przed dokonaniem płatności przez Klienta.
 8. Sklep internetowy oczekuje na płatność do 5 dni roboczych liczonych od czasu złożenia zamówienia. Jeżeli kwota odpowiadająca wartości zamówienia nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu internetowego w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia – zamówienie zostanie anulowane.
 9. Gdy przesyłka płatna  z  góry nie została przez Klienta odebrana towar przesłany jest zwrotnie do Sprzedawcy, a umowa sprzedaży zostaje rozwiązanie po upływie 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej, chyba że Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą, w celu uzgodnienia warunków ponownej wysyłki ponosząc ponownie koszty jego wysyłki. Sprzedawca zastrzega możliwość dochodzenia od Klienta szkody poniesionej w związku z  niezrealizowanym zamówienie, w szczególności kosztów wysyłki.
 10. Jeżeli okaże się, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. W przypadku, gdy tylko niektóre produkty objęte zamówienie nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, w celu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady produktu, jeżeli wada ta zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi.
 4. Klient składający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu.
 5. Rozpatrzenie złożonej przez Klienta reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 7. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, domniemywa się, ze wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi  własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu cen lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawca, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 9. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:   żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 13. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 15. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 16. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 17. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.
 18. Odpowiedzialność Sklepu internetowego w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 zdanie pierwsze w stosunku do Klientów nie będących konsumentami.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem (osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywalnej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa uważana jest za niezawartą.
 3. Klient ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wszystkie dokonane płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki wybrał Klient, chyba, że Klient wyraził zgodne na inny sposób zwrotu płatności.
 6. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży nie przysługuje w stosunku do umów:
  – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  – w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
  – w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  – w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia,
  – w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,
  – w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  – w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy,
  – w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
  – w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu,
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – zawartych w drodze aukcji publicznej,
  – o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane Klientów na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana przez Klienta.
 3. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych umieszczona na stronie Sklepu internetowego.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego ma całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze nieprawdziwym lub bezprawnym. Zmówienia, które posiadają takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich danych.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie do Klienta na wskazany adres e-mail wiadomości spowodowane blokowaniem wiadomości przez administratora poczty elektronicznej, oprogramowanie blokujące wiadomości poczty na urządzeniu Klienta.